Chymotrypsin

糜蛋白酶

Chymotrypsin

分类:酶制剂                                            货号:HRBS-M016

产品规格:BR                                           包装:25g/瓶,1公斤

品       牌:鸿润宝顺

用途范围:胰腺分泌的一种蛋白水解酶,能迅速分解变性蛋白质,含于胰液中,受胰蛋白酶激活,可水解芳香族氨基酸,如苯丙氨酸,酪氨酸,色氨酸。活性单位20万u/g。在线购买:

淘宝


性    状:


本品是一种蛋白水解酶,它能优先水解包含L型异构体的酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸的肽键。


技 术 标 准:


效    价:20.0万u/g
干燥失重:≤ 5.0 %
灼烧残渣: ≤2.5%服务热线400-004-8958